Pla territorial de ciutadania i de les noves migracions

El Pla de Ciutadania i de les Migracions és l'aplicació pràctica en el territori del Pla de Ciutadania i de les Migracions: Horitzó 2016 de la Generalitat de Catalunya com un instrument útil per resoldre el repte que planteja la incorporació de nous ciutadans.

A la nostra comarca és finançat i coordinat per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Els principis d’actuació són:

  • Garantir el respecte i l’extensió dels drets humans.
  • Garantir la convivència i la cohesió social a Catalunya.
  • Garantir al conjunt de la societat la igualtat de drets i el respecte als deures.
  • Garantir una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència.
  • Promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries.
  • Universalitzar el dret d’accés als serveis, entenent-lo com l’accés de cada titular al conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes.
  • Normalitzar, és a dir, evitar estructures paral·leles que poguessin provocar la segregació dels titulars per exercir el dret d’accés als serveis. L’atenció ha de tendir a dur-se a terme en el marc ja existent de recursos, equipaments, projectes i programes.
Documents associats: