Diagnosi

Elaboració tècnica d'una diagnosi de la comarca que inclou els principals reptes i problemàtiques, així com les principals oportunitats que es puguin produir i les fortaleses que la comarca posseeix.

  • Dades diagnosi

Dades diagnosi

  • Diagnosi DAFO

Diagnosi DAFO