President

print pdf
 
 

El President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el Sr. Magí Trullols Trull, elegit president pel plenari de l'ens comarcal el dia 15 de juliol de 2019.

Té les atribucions següents:

  1. Representar el consell comarcal.
  2. Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
  3. Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
  4. Exercir la direcció superior del personal.
  5. Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  6. Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
  7. Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
  8. Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.

El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.