Junta de Govern

La Junta de Govern és un òrgan de consulta i d’assessorament del President. El Ple i la presidència també li poden delegar la funció de decidir en un conjunt de matèries concretes.

Està composta essencialment per la presidència i un terç dels consellers/eres, nomenats directament per presidència.

Algunes de les competències de la Junta de Govern són les següents:

  1. Concertar operacions de crèdit que excedeixin el 10% del pressupost.
  2. Les contractacions i les concessions que superin el 10% del pressupost.
  3. Aprovar els projectes d’obres i serveis.
  4. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal.
  5. Aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades.
  6. Establir i modificar els preus públics per la prestació de serveis.

 

 
Presidència
Sra. Carme Pallàs i GallegoERC-AM
Vicepresidència
Sra. Assumpció Canela CorbellaFIC
Consellers/es comarcals
Sra. Aida Morgades i AgüeraERC-AM
Sr. Marc Roca i BanetERC-AM
Sra. Assumpció Canela CorbellaFIC
Sr. Santi Fornés i TardiuFIC
Sr. Juan Manuel Cabello i CamachoPSC
Secretaria
Sr. Xavier Salvadó i Vives 
Intervenció
Sr. Francesc Cid i Grau 
Gerència
Sr. Ramon Palou i Capdevila