El Consell Comarcal es fixa sis objectius estratègics per a l’any vinent

05/12/2017 Actualitat

El Consell Comarcal es fixa sis objectius estratègics per a l’any vinent

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el passat dilluns el pressupost general de la corporació per a l’any 2018 que puja a un total de vuit milions cent mil euros. A banda del que són el recursos econòmics a disposició de l’ens comarcal, el pressupost marca també els sis objectius estratègics de la propera anualitat.

D’aquest sis objectius, dos tenen a veure amb la consolidació o millora de serveis que s’estan portant a terme actualment i que ja tenen un pes específic important al si del Consell Comarcal. Es tracta, en primer lloc de la consolidació dels serveis que l’Organisme Autònom de Desenvolupament (Concactiva) presta als municipis de la comarca. El segon objectiu estratègic en aquest àmbit és la millora de la recollida selectiva de residus municipals.

El segon gran paquet d’objectius per al 2018 té a veure amb els recursos de que disposa el Consell Comarcal per prestar serveis als ajuntaments i als ciutadans. En primer lloc es vol ampliar els serveis tècnics del Consell Comarcal en matèria de gestió de l’aigua i gestió energètica. I també el 2018 hi ha la voluntat d’ampliar l’equip tècnic dels serveis socials d’atenció primària.

Per últim, el tercer gran bloc d’objectius estratègics del Consell Comarcal per a l’any és el relacionat amb la redacció de documents de planificació d’abast comarcal i de gran transcendència a l’hora de prendre decisions. El primer d’aquest documents que es vol elaborar i que s’ha considerat com a prioritari és la redacció d’una diagnosi comarcal en matèria d’habitatge. I el segon document, en el qual ja s’està treballant, és la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament de la comarca per als anys 2018-2025.