Els sistemes de sanejament afectat per la riuada gestionen el 100% de les aigües residuals

17/09/2020 Actualitat

Els sistemes de sanejament afectat per la riuada gestionen el 100% de les aigües residuals

Arrel dels aiguats de l’octubre de l’any passat, els sistemes de sanejament de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí, gestionats pel Consell Comarcal, es van veure greument afectats i han estat objecte d’obres d’arranjament, reconstrucció i neteja de col·lectors i estacions depuradores.

Els tres sistemes de sanejament es troben totalment restaurats i tractant la totalitat de les aigües residuals a les depuradores, tant a Montblanc des de el mes de maig com a l’Espluga de Francolí i Vimbodí des d’aquest mes de setembre. A dia d’avui es pot confirmar que no hi ha cap punt d’abocament al riu Francolí.

Les obres han tingut una gran envergadura arrel de la gran afectació que van patir aquestes instal·lacions.

A Montblanc, s’ha realitzat la reparació i neteja de tot el tram de col·lector que va des de la depuradora fins abans d’arribar al pont Nou, que suposa un total d’1,5 km de col·lector. S’ha fet la nova construcció d’un col·lector d’un tram de 0,680 km aproximadament que inclou nou arquetes de registre. Aquest nou tram canvia de traçat enfront l’original per millorar la seva gestió i conservació, i transcorre per l’actual camí de la Font de la Ceba fins passat el Pont Nou, on travessa el riu i s’uneix al punt on ja es troba el col·lector reparat. També s’han deixat preparades les futures connexions en baixa del tram del Camí de la Font de la Ceba, així com la reparació i connexió de les escomeses de les comunitats de regants.

Pel que fa la depuradora, s’ha fet la neteja i recuperació de tot el tram de jardineria afectat per la inundació de la depuradora per la riuada, i reposició dels subministraments que es van malmetre (cabalímetres, bombes,...).

El sistema de sanejament de l’Espluga de Francolí es va veure greument afectat ja que el col·lector va desaparèixer en la seva totalitat en el tram que va del Pont de la Palanca fins a la depuradora, de gairebé un kilòmetre de longitud.

Aquest tram està totalment construït de nou i s’ha realitzat la connexió amb els col·lectors en baixa del municipi.

També s’ha realitzat la nova construcció d’una zona de pretractament de l’aigua residual a l’entrada de la depuradora, que millorarà el funcionament de la depuradora i optimitzarà el consum energètic d’aquesta.

Aquesta nova instal·lació es preveia en un futur però, dins l’aportació econòmica de l’ACA, s’ha inclòs la seva execució ara per tal d’optimitzar recursos davant la situació de fer-ho mes endavant. Es preveu poder acabar aquesta instal·lació a finals de mes.

S’han adquirit noves bombes per aquest pretractament i també per l’estació de bombeig del Parc Fluvial, ja que les existents van quedar malmeses. S’ha realitzat la col·locació d’un nou quadre elèctric i l’adequació de l’entorn.

També s’ha reparat un tram de col·lector de sota el vial de la carretera que uneix la rotonda de la Font Baixa amb el Pont de la Palanca, així com el tram del col·lector paral·lel al Riu Sec.

El tram de col·lector que transporta les aigües residuals de Vimbodí fins al Parc Fluvial de l’Espluga de Francolí, un tram de més de 5 km, es va veure afectat de diverses maneres: trams amb desaparició del col·lector, trams amb trencaments puntuals, trams amb obturacions,...

Primerament es van reposar de nova construcció totes les connexions del col·lector de sanejament amb les sortides del clavegueram municipal, que havien quedat totalment desaparegudes o greument malmeses.

S’han realitzat les obres de més de 5 km de col·lector fent trams de nova construcció, s’han reparat esquerdes i construccions de nous pous de registre que es trobaven malmesos o desapareguts.

Les neteges han estat especialment difícils, ja que les obturacions per pedres i roques de gran format, impedien l’accés o la seva desobturació i els recursos utilitzats han tingut que ser especials.

Actualment es troba arranjat en la seva totalitat i el col·lector pot fer discórrer l’aigua residual fins al seu tractament final a la depuradora de l’Espluga de Francolí.

Aquestes obres, les quals s’han realitzat per via d’emergència degut a la gravetat de la situació, han estat coordinades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb el vist i plau de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb coordinació amb els ajuntaments de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí i els serveis tècnics i d’aigües municipals.

L’execució ha estat realitzada per l’empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo SL i la direcció d’obra per l’empresa Colomer i Rifà SCP.

Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat una atribució de recursos econòmics per a reposicions i millores a les depuradores de la comarca per a l’exercici 2020. Aquestes actuacions són:

  • La redacció del projecte "Instal·lació d'una reixa de gruixuts automàtica al pou de grollers" a l’EDAR de Montblanc, en estat d’elaboració.
  • L’adquisició i col·locació de cabalímetre d'entrada i de recirculació i purga, l’adquisició i col·locació d’unes graelles extraibles amb un sistema de difusors al reactor biològic i la reparació del decantador secundari a l’EDAR de l’Espluga de Francolí. Actuacions ja realitzades i en correcte funcionament.
  • El subministrament i instal·lació d'un motor de fre al polispast de la cullera bivalva i de punts d'ancoratge als airejadors submergits del reactor biològic a l’EDAR de Sta.Coloma de Queralt, les quals es troben en realització.