Les deixalleries de la Conca de Barberà reben més de 30.000 usuaris l'any 2022

15/02/2023 Actualitat

Les deixalleries de la Conca de Barberà reben més de 30.000 usuaris l'any 2022

S'han vist incrementats els serveis de voluminosos en 893 serveis i 593 serveis de poda en tota la comarca

L'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestiona directament set deixalleries i una deixalleria mòbil: la dels municipis de Montblanc, Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt, que funcionen com a deixalleries comarcals, i quatre minideixalleries que atenen a Vimbodí i Poblet, Sarral, Barberà de la Conca i Vilaverd, i la mòbil que engloba la resta de municipis de la comarca.

Durant el 2022 s’han gestionat unes 3.000 tones, un 5,2% menys de residus que l’any anterior, en les instal·lacions els quals han estat classificats i derivats cap al reciclatge o cap a un tractament que en minimitzi l’impacte. Tanmateix, l’ús de les deixalleries s’incrementa aquest any passat amb un total de 30.298 usuaris, 778 usuaris més que l’any 2021.

La deixalleria mòbil, la qual és un petit centre de recuperació de residus que se situa alternativament a cada municipi o pedania de la comarca, es manté amb uns 156 serveis anuals.

Per altra banda, s'han vist incrementats els serveis de voluminosos en 893 serveis i 593 serveis de poda en tota la comarca. En el cas de la fracció vegetal s'estima que pot representar més d'un 5% en pes dels residus municipals. La poda requereix d'una recollida específica i diferenciada de la recollida selectiva de la FORM i d'un pretractament (trituració), que redueix la seva mida a fi d'optimitzar el seu transport i facilitar la seva valorització (compostatge).

Les deixalleries tenen una funció important en la recollida dels residus voluminosos i sobretot en els residus perillosos generats a les llars, garantint d'aquesta manera una gestió segura. Els residus perillosos es destinen a gestors especialitzats per al seu tractament.

Les deixalleries són punts de recollida importants per a residus d'aparells elèctrics i electrònics RAEE. Aquests residus es gestionen a través dels corresponents sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor.

A les deixalleries es recullen residus no perillosos que en la seva majoria, no s'inclouen en les recollides periòdiques dels circuits municipals, s'emmagatzemen i es destinen a la valorització a través de gestors autoritzats. Els residus que per les seves característiques no es poden valoritzar, es destinen a tractaments d'eliminació.

Durant aquest 2023, s'implantarà a la Conca de Barberà la recollida de roba tèxtil sota demanda. El consum de productes tèxtils a Catalunya s'estima en 25 Kg/hab/any, i dins del conjunt de fraccions no ordinàries, el tèxtil té un pes important de més del 4%. En tot Catalunya, no es recull selectivament el 89% del tèxtil generat que majoritàriament es troba dins de fracció resta o com a impropis dins d'altres fraccions selectives. Per tant, aquesta implantació té com a finalitat la reducció de la fracció Resta destinada a dipòsit controlat, contribuint a l'objectiu de reduir l'abocament a un màxim del 10% abans de 2035.