Pla d'acció

Redacció de la proposta del Pla d'acció per sotmetre'l a consideració de la Comissió del Pla Estratègic, integrada per representants dels grups polítics i dels agents socials i econòmics de la comarca.

Així doncs, el treball de la comissió es pot considerar com el treball de base que, juntament amb la diagnoisi i el pla d'acció en la vessant econòmica, ha de servir de context i inici per ampliar a d'altres àrees, així com la participació en el procés d'altres agents a més de l'econòmic, com ara el social (àmbit de l'Ensenyament, Benestar social, Salut, Cultura, Joventut), el territorial, i a la ciutadania en general.

Calendari de reunions de la Comissió

 INTRODUCCIÓ  17 de maig de 2017        • Extracte de la comissió
• Presentació de la diagnosi i Pla d'acció
 Proposta de reunions de treball
 
 ECONOMIA 19 de juliol de 2017        • Extracte de la comissió 
 Millorar l’atractiu de la comarca per a les empreses
 Impulsar els sectors econòmics emergents
• Emprenedoria
 Potenciar l’atractiu turístic de la comarca
 Valorització dels productes locals

 

 
 TERRITORI 25 d'octubre de 2017        • Extracte de la comissió 
• Sostenibilitat ambiental i valorització del paisatge
 
 TERRITORI 29 de novembre de 2017        • Extracte de la comissió 
• Millorar les infraestructures i serveis municipals
• Habitatge
 
 PERSONES 24 de gener de 2018        • Extracte de la comissió 
 
 PERSONES 5 de març de 2018        • Extracte de la comissió 

 

 CONCLUSIONS 18 d'abril de 2018