Beca de recerca històrica "Aires de la Conca"

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA BECA DE RECERCA COMARCAL “AIRES DE LA CONCA”

Bases específiques que han de regir la convocatòria de la beca d’investigació Aires de la Conca, amb l’objecte de fomentar, en col·laboració amb l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, la realització de treballs de recerca històrica sobre la comarca.

Característiques

1. Aquest premi té les característiques d’una beca i el seu caràcter és biennal.

2. La beca s’atorgarà a un projecte de treball que es refereixi a la comarca de la Conca de Barberà, en el seu conjunt, o als municipis que la composen i preferentment a partir de la documentació dipositada a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. L’àmbit d’investigació dels projectes presentats ha de ser el de les ciències socials i especialment la història.

Dotació de la beca

3. La beca està dotada amb 3.000 euros i comporta la publicació de l’obra premiada en un termini màxim de dos anys.

4. El seu import econòmic es farà efectiu en tres parts iguals. La primera en el moment de la concessió del premi; la segona després de la reunió amb el jurat per valorar el desenvolupament del treball; i la tercera en el moment de lliurament del treball realitzat i després que el jurat n’hagi examinat la qualitat.

Persones beneficiàries

5. Podran ser beneficiàries d’aquesta beca:

 1. Estudiants o titulats universitaris dels següents estudis que, a títol individual o col·lectiu, presentin un projecte d’acord amb aquestes bases: llicenciatura en Humanitats, Història, Història de l’Art, Arqueologia, Antropologia o títol de grau equivalent.
 2. Professors/es universitaris, ja siguin catedràtics, titulars, agregats, lectors o amb qualsevol altra relació laboral.
 3. Professors/es d’història o història de l’art d’instituts o centres de secundària.
 4. Arqueòlegs, arxivers, museòlegs, bibliotecaris i altres professionals relacionats amb el món de la recerca històrica.

6. Els titulats universitaris cal que no faci més de cinc anys que s'hagi obtingut el títol que dóna dret a accedir a la beca, o bé que no faci més de cinc anys que hagin finalitzat un màster, postgrau oficial o algun estudi superior que tingui relació amb la titulació.  

6.1 La clàusula anterior no serà vigent si durant la convocatòria del premi s’estan realitzant postgraus o estudis de doctorat. S’haurà d’acreditar documentalment.

Documentació

6. Les persones candidates hauran de presentar:

 1. Sol·licitud
 2. Currículum de la persona/es sol·licitants, on s’exposi clarament la formació universitària realitzada, les dates en què es va cursar i, especialment, els mèrits relacionats amb el projecte de treball que es presenta.
 3. Matrícula universitària actual o títol de grau, si s’escau.
 4. Projecte detallat del treball que es pensa realitzar, on hi constarà de forma obligatòria el títol, tema, objectius que es proposa assolir, l’esquema del treball, la metodologia i fons d’investigació que utilitzarà, els mitjans que pensa emprar i un calendari d’execució previst. Aquest projecte tindrà un mínim de 4 cares de foli i un màxim de 10.

7. La documentació s’haurà de trametre al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per mitjà d’una instància genèrica electrònica, disponible a l’apartat Tràmits del web del Consell Comarcal (https://concadebarbera.cat/tramits/tramits-generics).

7.1 Les persones sol·licitants han de disposar d'algun dels mecanismes d'identificació i signatura electrònica que preveu l'Ordre VPD/93/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica.

D'acord amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, cal utilitzar obligatòriament el model específic de presentació de sol·licitud establert. L'incompliment d'aquesta obligació no és un requisit esmenable, per la qual cosa s'entén com a no presentat a tots els efectes del tràmit o procediment, d'acord amb el que preveu l'article 16.8 de la Llei 39/2015. Per tant, la data a partir de la qual s'ha d'entendre per presentada la sol·licitud o tràmit és la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Termini de presentació de sol·licituds

8. El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 23 de juny de 2023.

Criteris de valoració dels projectes

9. Els projectes presentats es valoraran seguint els següents criteris:

 1. Originalitat i transcendència històrica del tema elegit
 2. Coherència i viabilitat del projecte
 3. Solvència professional dels investigadors en relació al projecte proposat
 4. Utilització de fonts documentals inèdites
 5. Dificultat d’accés o de treball de les fonts
 6. Abast territorial, es prioritzaran els projectes comarcals o supramunicipals per sobre dels locals.
 7. Impacte dels possibles resultats de la recerca sobre altres àrees socials, culturals, econòmiques, etc.

El jurat

10. El jurat estarà integrat per les següents persones:

 1. El/la conseller/a comarcal de Cultura, o persona en qui delegui, amb les funcions de president/a del jurat.
 2. El/la director/a de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, o persona en qui delegui.
 3. El/la director/a del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, o persona en qui delegui.
 4. Fins a un màxim de tres persones, a títol personal, de reconeguda vàlua professional o acadèmica, designades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
 5. El/la cap de l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal, o persona en qui delegui,
 6. Un/a tècnic/a de l’Arxiu Comarcal, amb  funcions de secretari/a del jurat. Únicament exercirà les funcions d’assessorament jurídic i d’atorgament de fe pública, no tenint veu ni vot en les decisions col·legiades del jurat.

11. El jurat podrà demanar, si ho considera oportú, informació complementària al/a la candidat/a, i també podrà convocar-lo/la per aclarir altres aspectes relacionats amb el treball. El jurat també podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones, amb veu però sense vot, sobre l’interès i l’abast del projecte.

Veredicte del jurat

12. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Es donarà a conèixer per mitjà d’un acte públic que es portarà a terme el darrer trimestre de l’any de la convocatòria i es penjarà al tauler d’anuncis digital del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

13. El jurat pot declarar la beca deserta si considera que la qualitat dels projectes presentats no arriba a un nivell mínim imprescindible.

Seguiment del treball

14. El jurat es reunirà de forma ordinària, i com a mínim un cop, amb el beneficiari de la beca per valorar el desenvolupament del treball.

14.1 Els becaris estan obligat a participar en aquestes reunions i a aportar aquella documentació o informació que li sigui requerida.

15. El jurat podrà expressar les consideracions necessàries, i fins i tot aturar o extingir el projecte si ho consideren oportú.

Extinció del dret de beca

16. El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:

 1. Si no s’executa el treball en els terminis convinguts o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.
 2. Si el guanyador de la beca incompleix qualsevol de les obligacions assumides i especialment la de valoració del desenvolupament d’aquest per part del jurat.

17. L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents i, llevat de casos de força major degudament valorats pel Consell Comarcal, la devolució dels pagaments rebuts anteriorment.

Lliurament del treball

18. El temps que es concedeix per a la realització del treball és de 9 mesos a partir del dia en què es faci públic el veredicte del jurat. Si l’aspirant creu que per desenvolupar correctament la seva proposta cal disposar de més temps, ho ha de fer constar expressament en el moment de presentar el seu projecte, entenent que el temps màxim que pot demanar és d’un any.

19. El/s becari/s hauran de lliurar un exemplar del treball en format paper, a més d’una còpia completa en format digital.

20. Els treballs hauran d’estar realitzats en llengua catalana. L’extensió mínima ha de ser de 200 fulls (mida DIN A-4) i la màxima de 400 fulls; a doble espai i amb font Arial 12 o similar. Els annexos, ja siguin il·lustracions, gràfics, fotografies, etc. no poden ser comptabilitzats com a part dels fulls esmentats.

21. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a proposta del Jurat, té la potestat de considerar que el treball final no reuneix les condicions mínimes, i requerir el becari perquè modifiqui el treball en els termes que es proposin, en un termini màxim de tres mesos. Si transcorregut aquest termini el becari no presenta el treball amb les condicions requerides, es considerarà, sense cap més tràmit, que renuncia automàticament al cobrament de la resta de la beca i se’l requerirà a retornar els imports rebuts.

22. Així mateix l’autor/s del treball es comprometen a portar a terme les adaptacions del treball necessàries, que es considerin oportunes per part del Jurat, per tal que aquest pugui ésser publicat.

Propietat i difusió del treball

23. Els beneficiari/s de la beca ha/n de cedir els drets de propietat intel·lectual en totes les modalitats dels drets d'explotació, al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, del treball,  així com el dret de la seva publicació amb caràcter preferent durant els dos primers anys.

24. El Consell Comarcal es reserva el dret a publicar l’obra, de forma íntegra o parcial, i a fer-ne la difusió que consideri oportuna.

25. Si en el termini de dos anys el Consell Comarcal no publica el treball complet o un resum, l’autor podrà fer-ho pel seu compte, fent constar específicament que ha estat elaborat gràcies a la beca Aires de la Conca.

26. En cas que el becari publiqui algun article sobre el tema pel qual li ha estat concedida la beca, haurà de fer constar que el treball ha estat realitzat mercès al suport d’aquesta.

Incompatibilitats i altres

27. El fet d’obtenir la beca no condiciona que es pugui obtenir altres ajuts.

28. La concessió d'aquesta beca no implica una relació laboral de cap mena ni la prestació de serveis entre la/les persona/es beneficiària/es i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Acceptació de les bases

29. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i comporta l’acceptació d’aquestes bases i de les resolucions del jurat, i també dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

L’organització es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada i d’interpretar aquelles qüestions que es puguin suscitar i que no hi estiguin expressament contemplades.

Principis ètics i regles de conducta

30. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta següents a les quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de la subvenció:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.

d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris públics o altre empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre funcionari públic o altre empleat públic, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l’informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s’han concebut.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l’interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

i) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis que presti i el compliment dels drets dels usuaris.

j) La bona fe.

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari públic o altre empleat públic, per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta.

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l’actuació comprovadora de la Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les obligacions legals establertes o pel codi de conducta.

Normes supletòries

Per tot allò no previst a aquestes bases, serà d’aplicació el que disposa l’articulat bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i normativa concordant.