El Consell Comarcal presta serveis als municipis de la Conca de Barberà

08/02/2023 Actualitat

El Consell Comarcal presta serveis als municipis de la Conca de Barberà

Aquest dilluns en el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes es va presentar l'informe de gestió de l'any 2022

El Consell Comarcal presta serveis als ajuntaments de la comarca mitjançant convenis de delegació de competències i de cooperació en els àmbits de la recollida i el tractament de residus municipals, la gestió del sanejament, l'assistència tècnica urbanística, els serveis de benestar social, l'assistència informàtica, la promoció econòmica i turística, l'ensenyament, la promoció juvenil, la gestió de menjadors escolars, la gestió de la documentació municipal i l'abastament d'aigua, entre d'altres.

Amb la finalitat de retre comptes, es va presentar en el Consell d'alcaldesses i alcaldes l'informe de l'anualitat 2022, on s'avaluen els resultats obtinguts en finalitzar l'exercici i es comparen amb els anys anteriors.

Aquest document que es va presentar pretén donar una visió, en format resum, de les principals actuacions portades a terme per les àrees del Consell Comarcal, d'acord amb els convenis signats amb cadascun dels ajuntaments.

Pel que fa a la gestió integral dels residus municipals dels 22 municipis inclou: el servei de recollida mitjançant el porta a porta o contenidors intel·ligents, la gestió de 7 deixalleries, la deixalleria mòbil, els serveis mòbils de poda i voluminosos, la gestió del Centre de tractament de residus, el servei de retirada i desballestament de vehicles abandonats a la via pública i actuacions d'educació ambiental.

En l'àmbit del benestar social es presta servei als 22 municipis de la comarca i s'atenen a totes les persones usuàries per gestionar qualsevol problemàtica que es derivi d'aquest. El personal tècnic de benestar social atenen a les persones i famílies amb la finalitat de millorar el seu benestar. Dins aquest conveni es presten serveis d'atenció domiciliària, transport adaptat, teleassistència, ajuts de mobilitat, ajuts d'urgència social i pobresa energètica, menjadors, llibres escolars i els serveis d'atenció a les dones, a les persones LGBTI i a les persones immigrades, emigrades i refugiades fomentant polítiques transversals d'igualtat.

En relació amb els serveis tècnics urbanístics es presta a 20 municipis de la comarca i es dona assistència tècnica en l'àmbit d'urbanisme, redacció de projectes i direcció d'obres municipals.

Pel que fa al conveni de gestió de sanejament, porta l'explotació de cinc depuradores i el servei d'inspecció i control d'establiments connectats a xarxa. D'altra banda, hi ha els convenis per a la redacció de nous projectes d'EDAR's.

En matèria de Joventut es col·labora amb divuit ajuntaments de la comarca per a l'organització d'activitats de dinamització juvenils als seus respectius municipis, donar suport al moviment associatiu juvenil i gestionar els ajuts que reben de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Pel que fa al conveni de turisme, els serveis que presta el Consell Comarcal se centren a donar suport a partir de la gestió, coordinació i execució d'actuacions d'assistència tècnica, amb l'objectiu de fomentar la creació de nous productes turístics a la comarca i, en conseqüència, millorar el posicionament del nostre territori dins el mapa turístic territorial.

Mitjançant el conveni de promoció econòmica, des de Concactiva es gestionen els vivers d'empreses (celleristes, agroalimentari, cerveses artesanes). Es realitzen programes de formació i d'inserció laboral a persones aturades. També es porten a terme actuacions de promoció econòmica municipal i assessorament a emprenedors.

El consell presta el servei d'assistència informàtica i a tots els ajuntaments de la comarca. Altres serveis inclosos en el conveni són la gestió de les telecomunicacions i la implantació de l'administració electrònica.

L'Arxiu Comarcal s'encarrega de la custòdia i gestió del fons documental dels municipis. El conveni amb els ajuntaments també inclou la restauració i digitalització de documents del patrimoni documental local.

El consell gestiona 8 menjadors escolars amb conveni amb els ajuntaments.
Per finalitzar, mitjançant el conveni d'abastament comarcal d'aigua, el Consell Comarcal col·labora amb els ajuntaments de la comarca per impulsar el projecte d'abastament d'aigua als municipis amb mancances amb connexió al Consorci d'Aigües de Tarragona. La primera fase del projecte Sarral - Forès està prevista per les anualitats 2023-2024.