El ple del Consell Comarcal aprova el pressupost de 2022, que ascendeix als 18.624.000 euros

01/12/2021

El ple del Consell Comarcal aprova el pressupost de 2022, que ascendeix als 18.624.000 euros

El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar, ahir, per unanimitat, el pressupost general de la corporació per l’any 2022, que és de 18.624.000 euros (un 32,90% més elevat que l’any anterior), dels quals 17.718.900€ corresponen al pressupost de la corporació i 963.800€ a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.

 

Els recursos ordinaris del Consell Comarcal passen de 8.936.200€ a 9.302.900€ per a l’any 2022, la qual cosa representa un augment del 4,1% degut, principalment, a l’increment dels preus públics del CCTRM; a l’ampliació de serveis d'assistència tècnica urbanística; a l’increment de l’IPC dels convenis amb els ajuntaments; al conveni de delegació de competències del departament d’ensenyament; a la subvenció de l’ARC pel projecte de CPI i a l’aportació del Fons de cooperació addicional.

 

La major part dels ingressos corrents, un 52,57%, provenen de la Generalitat mitjançant convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió. La Diputació de Tarragona, mitjançant el conveni marc de col·laboració i coordinació interadministrativa, amb la finalitat d’afavorir la prestació de les competències municipals i altres subvencions de promoció turística, realitza una aportació de 425.800€ que representa un 4,80% del ingressos ordinaris. És previst que els ajuntaments aportin 2.834.700€ per a la prestació de serveis mancomunats, el que representa un 31,95% del total dels ingressos corrents.

 

La resta d’ingressos corrents representa el 10,68 % i provenen de preus públics i d’altres administracions.

 

En relació amb els ingressos de capital, augmenten un 97,71%, i passen de 4.256.800€ a 8.416.000€, amb la incorporació de les aportacions per inversió de l'ARC per la Planta de tractament de resta i la planta de compostatge, l’aportació de l’ACA pel projecte d’abastament d’aigua primera fase i l’aportació de la Diputació de Tarragona per inversions.

 

Pel que fa al pressupost de l’Organisme Autònom de Desenvolupament, aquest s’eleva fins els 963.800€, que suposa un increment del 4,59%.

 

Els recursos ordinaris de l’OAD passen de 921.500€ a 963.800€ amb un increment del 4,18%. La major part dels recursos ordinaris provenen de preus públics, 60.800€ que baixen un 20,52% respecte l’any anterior i per altra part del SOC per finançar projectes de formació i contractació de persones en situació d’atur. També es mantenen els convenis amb el Departament d’Ensenyament per a la gestió d’una UEC i del cicle formatiu agroalimentari.

 

Els convenis amb els ajuntaments s’incrementen un 3% i s’incorporà de nou el conveni per finançar parcialment l’agència comarcal d’energia. L’aportació del Consell Comarcal s’incrementa un 26,91% fins als 58.000€.

 

El pressupost de despeses s’eleva fins els 18.624.700€, dels quals 17.718.900€ corresponen al pressupost de la corporació i 963.800€ a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.


 

Pel que fa al capítol d’inversions, el pressupost es dota, inicialment, amb 8.416.000€ i s’incrementa en un 91,37% respecte l’any 2021. Les inversions previstes són la Planta de tractament de resta, millores a la Planta de compostatge i la compra de material pel servei de recollida de residus municipals. També es preveu realitzar obres d’adequació dels edificis del Consell Comarcal, la compra d’equipament informàtic i mobiliari. També està prevista la primera fase del projecte d’abastament d’aigua a la comarca i realitzar millores a les EDARS de la comarca.


 

El pressupost de despeses de l’Organisme Autònom de desenvolupament ascendeix a 963.800€. Comparativament amb l’any anterior, suposa un increment del 4,59%. Per al 2022, no es preveu cap partida destinada a inversió.