Ex alcaldes de la Conca participen en la redacció de la Carta del Paisatge

19/03/2019 Actualitat

Ex alcaldes de la Conca participen en la redacció de la Carta del Paisatge

Ex alcaldes de la de la Conca de Barberà participen al taller de la Carta del Paisatge de la comarca definint i debatint les actuacions dels objectius que es volen aconseguir i que es recolliran a través d’un Pla de gestió que recollirà els compromisos assolits en el procés de concertació de la Carta del Paisatge.

Fases de la Carta del Paisatge

L'elaboració d'una carta del paisatge és un procés que requereix tant el treball d'un equip d'experts, com el desenvolupament d'estratègies participatives, de mediació i de concertació. Aquest procés consta de quatre fases principals. Amb aquest taller s’ha finalitzat la segona fase centrada en la definició d'objectius de qualitat paisatgística i la determinació de les accions.

A partir d’ara s’iniciarà la tercera fase, amb la redacció del Pla de gestió del paisatge de la Conca de Barberà, que recull tota la informació de les dues fases anteriors, s’assigna les responsabilitats, se selecciona els instruments d'acció i els indicadors d'avaluació més apropiats, es determina els recursos i mitjans econòmics, i s’estableix el calendari per al compliment dels compromisos de cadascuna de les parts signants.

Aquesta fase conclou amb el Document d'Acords que constitueix un pacte entre els agents públics i privats per a la consecució dels objectius de qualitat paisatgística amb la voluntat d'executar els compromisos fixats al pla de gestió.