La Conca de Barberà manté la recollida selectiva al 78% durant el tercer trimestre de 2021

09/11/2021

La Conca de Barberà manté la recollida selectiva al 78% durant el tercer trimestre de 2021

Durant el tercer trimestre de 2021, i gràcies al canvi de model de recollida de residus implantat a la comarca, la taxa de recollida selectiva de residus en la totalitat de la comarca es manté al 78%, un percentatge molt més que consolidat. En aquest temps, la quantitat de residus llençats a l'abocador ha baixat més del 56%.

Els mesos de juliol, agost i setembre, s’han recollit un total de 2.206,5 tones de residus recollits selectivament, enfront les 596,9 tones de fracció resta. Si comparem aquesta xifra amb les tones recollides selectivament a la comarca durant el mateix període de temps durant l’any 2020, veurem que ha augmentat la recollida selectiva i que la fracció resta ha disminuït un 56,18%.

 La recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) ha obtingut un percentatge de recuperació del 78,93% (el 2020 se situava en un 44,25%). Aquest període del 2021, s’han recollit 703,33 tones de matèria orgànica en àrees d’aportació, fet que representa un increment del 51,03% respecte l’any anterior.

L’augment de la recollida també ve donat per l’ús de serveis de poda i voluminosos, dels quals se n’han realitzat 188 i 157 respectivament aquest trimestre, i el foment de la deixalleria mòbil que recorre tots els municipis i nuclis de la comarca.

Tot i el bon resultat de les dades a nivell comarcal es preveu una campanya de control i sensibilització per tal de reduir els actes incívics d’aquells veïns i d’aquelles veïnes que no participen correctament del sistema de recollida de residus domèstics porta a porta. Uns actes incívics materialitzats en residus domèstics dipositats a papereres, contenidors o zones no permeses, bosses que es treuen fora de l’horari establert o una incorrecta separació de la fracció de residu.

Amb aquest nou sistema, i amb els bons resultats que ens presenta aquest primer trimestre de 2021, es compleix amb escreix amb les exigències del 50% de taxa de reciclatge que la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea en matèria de reciclatge han fixat per a tots els municipis a partir de l'any 2020.

El Consell Comarcal posa en valor la disposició i participació dels veïns i de les veïnes de tots els municipis per a fer d'aquests nous models de recollida selectiva un èxit, i emplaça a tothom a seguir agafant consciència de la necessitat de mantenir una actitud activa amb el reciclatge i continuar millorant els hàbits.