Gestió de residus

Des de l’any 1996 el Consell Comarcal té delegada la competència per a la gestió dels residus municipals procedents dels 22 municipis de la comarca. Aquesta gestió mancomunada consisteix en la recollida, transport i tractament de les següents fraccions de residus: FORM, rebuig, paper i cartró, envasos i vidre.