Centre de tractament de residus

El dipòsit controlat

El dipòsit controlat del Centre de residus és la instal·lació on es gestiona la fracció resta, és a dir, aquells residus que dispositem als contenidors verds dels nostres carrers i que no hem separat selectivament.

El vas del dipòsit té una capacitat de 59.609 m3 i es va posar en funcionament el mes de desembre de 2003. En un principi, la capacitat de l’abocador estava calculada per a una vida de 5 anys i mig. El fet de disminuir la generació de fracció resta a les nostres llars i fer la recollida selectiva de matèria orgànica, vidre, paper i cartró i llaunes i envasos, va allargar la utilització del dipòsit fins al 2012, moment en que va entrar en funcionament la primera fase de l'ampliació actual que preveu una vida útil de 5 anys més.

 

La planta de compostatge

La planta de compostatge té una capacitat per a tractar 7.000 tones de matèria orgànica a l’any i el tipus de tractament que es duu a terme es mitjançant piles voltejades.

 

 

La fracció orgànica que es tracta a la planta de compostatge del Centre de residus municipals de la Conca de Barberà segueix un procés de compostatge que consisteix en la transformació de la matèria orgànica en adob o compost.

Aquest compost obtingut a la planta de compostatge s’analitza cada tres mesos, fent-li anàlisis completes de Nitrogen, fòsfor i potassi, diferenciant la part de matèria seca del compost, el nitrogen orgànic, nitrogen amoniacal, el fòsfor i la potassa, a més de mesurar del nivell de metalls pesants del compost, per tal que aquest metalls pesants no excedeixin el límit que les plantes els permet absorbir.

Aproximadament, de cada 100 Kg de fracció orgànica s'obtindran 25 Kg de compost.