Igualtat a la Conca de Barberà

Un dels objectius del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la Conca de Barberà és vetllar per la igualtat entre dones i homes a la comarca.
És per aquest motiu que hem elaborat algunes protocols d'actuació, amb la col·laboració de diversos agents, per aconseguir-ho.


PLA COMARCAL D'IGUALTAT

El Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere és el resultat d’una diagnosi i treball comarcal dirigit a analitzar i descobrir els punts forts i febles de les accions fins ara empreses per a la consecució de la igualtat. Així, plasma el recull de propostes i actuacions que sorgeixen de l’estudi del funcionament ciutadà i organitzatiu de la comarca. Es tracta, doncs, d’orientar les polítiques comarcals i municipals per tal de fomentar la igualtat entre homes i dones a la nostra comarca, incloent així actuacions que es desenvolupin en el futur.

El primer Pla Comarcal d’Igualtat 2007-2011 es va aprovar el 7 de juny de 2007, i el 26 de novembre del mateix any es va constituir la Comissió Comarcal per a la Igualtat de la Conca de Barberà, gràcies a la qual es va aprovar el reglament el mes de desembre.

El 2011 es va dur a terme el seguiment i l'actualització del Pla, i el 27 de març de 2012 es va aprovar el Pla Comarcal d’Igualtat 2012 -2016.

L’any 2017 vam fer una pròrroga del Pla Comarcal d’Igualtat anterior per donar marge al següent, i així poder analitzar més acuradament la diagnosi i establir mecanismes de comunicació més adients tot involucrant diferents agents.

Aquets Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021 suposa una millora important dels agents involucrats als mecanismes de treball per la igualtat  en l’àmbit polític, tècnic i comunitari.

Les línies estratègiques que es marquen en aquest III Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2018-2021 són:

  • Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental
  • Disminuir l’impacte de la violència masclista
  • Construir una cultura igualitària des de la coeducació i la participació comunitària
  • Promoure una redistribució equitativa dels treballs en l’àmbit de la vida pública
  • Promoure les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna sense discriminació de gènere

 

PROTOCOL D'ATENCIÓ A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA CONCA DE BARBERÀ

El protocol d'atenció a les dones víctimes de violència masclista articula un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats als agents de la comarca implicats en l'atenció a les dones víctimes de violència.

 

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ACTUACIÓ I RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, D’ORIENTACIÓ SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

El protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual articula les vies de protecció, resolució i resposta davant d'una situació d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe.
 

PLA INTERN D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ I DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE DESENVOLUPAMENT

El
Pla Intern d'Igualtat és “un conjunt ordenat de mesures que tendeixen a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i evitar qualsevol discriminació per raó de sexe, amb l’establiment dels objectius concrets a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, i els sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats".