Atenció a les situacions de pobresa energètica

ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE POBRESA ENERGÈTICA, en compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica

L’equip bàsic d’acció social (EBAS) atén a les persones en situació de pobresa energètica per millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra comarca i acomplir el dret als subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.

Què ofereix?

Assessorament i acompanyament; en el cas de rebre un avís de tall de subministrament, a qualsevol persona i/o família de la comarca en situació de vulnerabilitat energètica.

 

PERSONES DESTINATARIES

Persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió residencial, que tinguin dificultats per assumir el pagament de les factures de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) i que hagin d’acreditar la seva situació per ser persones  beneficiaries de bonificacions i/o mesures de protecció vers els talls.

OBJECTE

Donar resposta efectiva a les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió residencial amb l’aplicació de mesures de bonificacions i suports pel manteniment dels subministraments:

1.Acreditació de la situació d’exclusió residencial a efectes de subministraments amb l’emissió de l’Informe d’Exclusió Residencial (IRER) que protegeix  dels talls de subministraments durant el període d’un any. La presentació de l’IRER, a la companyia subministradora, es pot renovar sempre que es mantingui la situació de vulnerabilitat. No eximeix del pagament de les factures.

 

Qui ho pot demanar?

Tenen dret a l‘IRER,  les persones i les unitats de convivència, titulars d’un contracte de subministrament que tinguin uns ingressos inferiors a:

  • 2 vegades l’IRSC* , si es tracta de persones que viuen soles
  • 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitat reconeguda o amb gran dependència (Grau III)
  • No s’aplica el topall d’ingressos en el cas de persones amb dependència energètica. Són persones amb dependència energètica, aquelles que necessiten maquinària assistida per sobreviure.

*IRSC: indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

Requisit

La persona sol·licitant ha d’ésser titular del contracte de subministrament d’ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual (cal estar empadronat a l’habitatge).

 

 

Com obtenir l’informe per acreditar la situació d’exclusió residencial?

Sol·licitar cita prèvia presencial,  trucant als següents telèfons del Consell comarcal de la Conca de Barberà 977861232   /  661884509

Presentar  una instància genèrica, a l’apartat tràmits de la seu electrònica del Consell comarcal, al següent enllaç:   

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/8101670005/servei/CT016_ATENC_00001?origen=seu 

Posteriorment els serveis socials contactaran amb la persona interessada, per tal de poder valorar la seva situació i entregar l’informe corresponent.

2. Acreditació dels requisits que permeten l’accés al Bo Social elèctric,

 

El bo social és un descompte en la factura d’electricitat.

És imprescindible ser client d’una companyia regulada i que la tarifa sigui PVPC (preu voluntari del petit consumidor).

En aquest enllaç trobaràs tota la informació per a sol·licitar el bo social elèctric i beneficar-te d’un descompte en la factura de l’electricitat:

 

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/pobresa-energetica/bo-social-electric/guia/

Les persones i/o unitats de convivència que compleixin els requisits econòmics i/o laborals, etc... poden tramitar el bo social directament a la companyia. Les següents circumstàncies:

  1. Discapacitat igual o superior al 33%
  2. Víctima de violència de gènere
  3. Víctima del terrorisme
  4. Dependència reconeguda de grau II o III
  5. Famílies monoparentals o monomarentals

a), b), c) i d) hauran d’acreditar-se mitjançant un Certificat dels serveis socials.
La circumstància e) haurà d’acreditar-se amb el llibre de família i certificat d’empadronament

 

Com obtenir l’informe per acreditar circumstància especial per accedir al bo social?

Sol·licitar cita prèvia presencial, amb el/la Treballador/a social del seu Ajuntament.

Presentar  una instància genèrica, a l’apartat tràmits de la seu electrònica del Consell comarcal, al següent enllaç:   

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/id/8101670005/servei/CT016_ATENC_00001?origen=seu

Posteriorment els serveis socials contactaran amb la persona interessada, per tal de poder valorar la seva situació i entregar l’informe corresponent.

 

 

3.- Acreditació de la situació de dependència energètica

La dependència energètica és la situació en què es troben totes aquelles persones que, per al manteniment de la seva salut, necessiten utilitzar dispositius amb connexió elèctrica a casa seva, concretament:

- els equips necessaris per administrar teràpies respiratòries domiciliàries: oxigenoteràpia, tractament del són, ventilació mecànica, monitoratge infantil o nebulitzadors.

-  les bombes de perfusió ( per administració de líquids per via intravenosa o enteral) que requereixen recàrrega de bateria.

- els aparells de diàlisi peritoneal automatitzada.

Atès que un tall de subministrament elèctric podria posar en risc la salut d’aquestes persones, se’ls ha de garantir aquest servei, per llei, de forma ininterrompuda.

Com obtenir l’informe?

Adreçat al teu equip d’atenció primària de salut (EAP)

Descarrega el model de l'informe

Què he de fer quan ja tinc l’informe?

Envia l’informe per @ a la teva companyia subministradora d’electricitat i aquesta es posarà en contacte amb tu, per valorar i prendre les mesures corresponents.

 

3. Suport econòmic pel pagament de deutes de subministraments

 

Ajut econòmic pel pagament de factures de subministraments bàsics per evitar el tall de subministrament. Aquest ajut s’adreça a persones en situació d’exclusió residencial a efectes de subministraments i que acreditin no disposar d’ingressos suficients per poder fer-hi front .

La valoració la realitzen els/les professionals  dels serveis socials, i forma  part  d’un pla de treball que recull una sèrie d’ acords i de compromisos, amb  la persona i/o unitat de convivència, per tal de millorar la seva situació.

 Terminis de sol·licitud: En qualsevol moment

 

https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4z3iXbkSNX1y8-mlCiG0K-ERjYliM5QX2SXrH-8kP2huVTicdYT3DDamA0ZuCUT1wmC8Vxyd5g