Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

La targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda es el document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
El seu objecte és facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones.

La gestió i expedició de la targeta és gratuïta.

 

Informació i sol·licitud del tràmit (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

 

MÉS INFORMACIÓ
Àrea de Serveis Socials Bàsics
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32

 

El reconeixement legal de la situació de discapacitat és un requisit indispensable per accedir als drets, serveis, programes, prestacions econòmiques i mesures d’acció positiva que l’ordenament jurídic i el sistema de serveis socials destina a les persones amb discapacitat.La valoració de la...
Subscriure a