Connexions a xarxa en alta

Els usuaris i usuàries no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer, o sigui potencialment contaminant o bé que generi abocaments superiors als 6.000 m3/any, resten obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament i a respectar les prohibicions establertes en l'annex I i les limitacions que contempla l'annex II del Reglament del servei públic de sanejament de la Conca de Barberà.


La tramitació administrativa per obtenir l’autorització és:


1. Sol·licitud per part de l’empresa o interessat al Consell Comarcal per realitzar la connexió de les seves aigües residuals a un sistema de sanejament. Elaboració d’un informe tècnic per part del Consell Comarcal.
2. Proposta de resolució del Consell Comarcal segons l’informe tècnic.
3. Acceptació per part de l’interessat.
4. Resolució final emesa per part del Consell Comarcal.