El recurs de l'aigua

L'aigua és un recurs que la natura proporciona d'una manera renovable, però no il·limitada. Sovint, el creixement de la població i el desenvolupament de les activitats econòmiques generen una pressió sobre el medi que provoca que el cicle de l'aigua es vegi amenaçat i esdevingui quelcom fràgil i vulnerable. L'aigua és un recurs tant per a la nostra societat com per a les generacions futures i, a la vegada, és un element fonamental per als ecosistemes aquàtics i la vegetació de ribera. Evidentment, tant l'aigua com el medi que l'envolta, que permet i garanteix el seu bon estat, són un patrimoni col·lectiu, d'un valor inestimable, que cal protegir i conservar de manera integral.LA DEPURACIÓ DE L’AIGUA RESIDUAL, PAS A PAS

L’aigua residual arriba a la depuradora per un col·lector, que es al darrer tram de la xarxa de col·lectors del municipi.

Abans de l’entrada de l’aigua residual a la depuradora es separen els sòlids gruixuts en un tamís de grollers que es troba a l’estació de bombament.

A continuació se separen els sòlids fins amb un tamís i se separen els greixos.

L’aigua entra al reactor biològic, que és el recinte on els microorganismes biomassa s’encarreguen de depurar l’aigua amb la incorporació artificial d’aire.

Els bufedors són els aparells que impulsen l’aire atmosfèric al reactor biològic per tal de donar oxigen als microorganismes depuradors.

L’aigua que surt del reactor es deixa reposar als decantadors secundaris, on se separa la biomassa que pel seu propi pes es disposita al fons. Aquí s’acaba el tractament secundari, també dit tractament biològic.

L’aigua que surt del decantador ja està perfectament depurada i llesta per retornar al medi.