Taula d'atenció a la infància i l'adolescència

La Taula d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Conca de Barberà és un òrgan de representació format per diversos agents socials, educatius, sanitaris, de seguretat... de la comarca que té per objectiu vetllar pel benestar de la infància i l’adolescència mitjançant el treball en xarxa amb els i les professionals.

I els objectius específics de la Taula són els següents:

 1. Afavorir un espai d’interrelació i coneixement mutu entre els diferents serveis implicats
 2. Unificar criteris d’atenció i intervenció a la infància i a l’adolescència, optimitzant així els recursos comarcals.
 3. Dissenyar, coordinar i desenvolupar actuacions i accions conjuntes de prevenció de situacions de risc en la infància i adolescència.
 4. Promocionar la creació dels recursos/serveis necessaris a la comarca.

Les funcions de la Taula són les següents:

 1. Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.
 2. Crear els grups de treball que es creguin oportuns per tractar temes específics.
 3. Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis.
 4. Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit comarcal respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.
 5. Elaborar en xarxa els protocols necessaris per la millora de l’atenció de la infància i/o adolescència.
 6. Elevar a la taula territorial les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.
 7. Excepcionalment, coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis.

L'any 2016 va aprovar el Protocol de prevenció, detecció i intervenció en situacions d'absentisme escolar de la Conca de Barberà, actualitzat el 2019.

MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal de la Conca de Barberà
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32