Òrgans de Govern

La presidència és la representació legal del Consell Comarcal i en dirigeix el govern. És escollida entre els consellers i conselleres que composen el Ple de l'ens. Actualment, el President és la Sr. Joan Canela Rios, elegit pel plenari de l'ens comarcal el dia 19 de juliol de 2023.
La vicepresidència substitueix la presidència en cas de vacant, absència o impossibilitat. És designada lliurement per presidència entre els membres de la Comissió de Govern. Actualment, el vicepresident primer és el Sr. Jaume Fornés Tardiu.
Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal. Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell i s’adopten resolucions executives.
La Junta de Govern és l'òrgan col·legiat executiu de govern comarcal. La Junta de Govern assessora la Presidència i exerceix les competències que li delegui la Presidència o el Ple.
Les Comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació pròpia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple.
Les Conselleries delegades assumeixen les competències encomanades per un òrgan de govern superior.
Organisme de gestió i control del servei de residus municipals de la Conca de Barberà.
Subscriure a