Òrgans de Govern

La presidència és la representació legal del Consell Comarcal i en dirigeix el govern. És escollida entre els consellers i conselleres que composen el Ple de l'ens. Actualment, la Presidenta és la Sra. Carme Pallàs i Gallego, elegida pel plenari de l'ens comarcal el dia 05 de juliol de 2021.
La vicepresidència substitueix la presidència en cas de vacant, absència o impossibilitat. És designada lliurement per presidència entre els membres de la Comissió de Govern. Actualment, la vicepresidenta primera és la Sra. Assumpció Canela i Corbella.
Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal. Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell i s’adopten resolucions executives.
La Junta de Govern és un òrgan de consulta i d’assessorament del President. El Ple i la presidència també li poden delegar la funció de decidir en un conjunt de matèries concretes. Està composta essencialment per la presidència i un terç dels consellers/eres, nomenats directament per presidència.
Les Comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació pròpia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple.
El Consell d'Alcaldes/esses és integrat pels i les Alcaldes/esse dels 22 municipis de la comarca.
Les Conselleries delegades assumeixen les competències encomanades per un òrgan de govern superior.
La Junta de Portaveus és l'òrgan d'assessorament sobre l’ordre del dia, del Ple, pot emetre informes, dictàmens, i d’altres. Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix la presidència de l'ens.
Organisme de gestió i control del servei de residus municipals de la Conca de Barberà.
Subscriure a