Ple

 

El Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal.

Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell. També és on s’adopten resolucions executives.

Està integrat pels 19 consellers/es. Un/a d’ells/es n’ostenta la presidència, que podrà ser substituïda en els casos que preveu la llei per la vicepresidència. La gerència hi assisteix amb veu i sense vot.

 

Composició del Ple
Presidència
Sr. Joan Canela Rios (JUNTS-CM)Vimbodí i Poblet
Vicepresidència
Sr. Jaume Fornés Tardiu (FIC)Sarral
Consellers/es comarcals
JUNTS-CM
Sr. Moisès Ferrete BofarullL'Espluga de Francolí
Sr. Antoni Anglès RosichVilaverd
Sra. Núria Forn RodríguezSarral
Sr. Marià Gomis DonatMontblanc
Sra. Aina Sendra ContijochRocafort de Queralt
Sr. Josep Jaume Corsellas CorbellaSanta Coloma de Queralt
Sra. Sara Janer FerrandoPontils
ERC-AM
Sr. Josep Maria Farré VidalSanta Coloma de Queralt
Sr. Ferran Orga VidalSanta Coloma de Queralt
Sra. Helena Querol CortésSolivella
Sr. Josep Maria Vidal MinguellaL'Espluga de Francolí
Sra. Aida Morgades AgüeraL'Espluga de Francolí
Sr. Ramon Maria Caixal HomedesVimbodí i Poblet
Sra. Judit Garcia BaltàBlancafort
FIC
Sra. Esther Copons MonfortPira
ARA-PL
Sr. Marc Vinya MirallesMontblanc
PSC-CP 
Sr. Juan Manuel Cabello CamachoMontblanc
Secretaria
Sr. Luís Martín Montull 
Intervenció
Sr. Josep Jaume Mateu Beà 
Gerència
Sr. Ramon Palou Capdevila 

 

Correspon al ple:

 1. Elegir la presidència del consell comarcal.
 2. Establir l'organització del consell comarcal.
 3. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Correspon també al ple:

 • Votar la moció de censura a la presidència, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 • Nomenar i separar la gerència.
 • Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals. Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els/les alcaldes/esses dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.