Ple

És el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal.

Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell. També és on s’adopten resolucions executives.

Està integrat pels 19 consellers/es. Un/a d’ells/es n’ostenta la presidència, que podrà ser substituïda en els casos que preveu la llei per la vicepresidència. La gerència hi assisteix amb veu i sense vot.

 

Composició del Ple
Presidència
Sra. Carme Pallàs i Gallego (ERC-AM)Montblanc
Vicepresidència
Assumpció Canela i Corbella (FIC)Santa Coloma de Queralt
Consellers/es comarcals
ERC-AM
Sr. Ramon Mullerat i FiguerasSanta Coloma de Queralt
Sra. Sílvia Iturria i MarchSolivella
Sr. Eduard Saltó i MiquelSarral
Sr. Judit García i BaltàBlancafort
Sr. Marc Roca i BanetRocafort de Queralt
Sra. Aida Morgades i AgüeraL'Espluga de Francolí
Sr. Josep M. Vidal i MinguellaL'Espluga de Francolí
JxCAT
Sr. Joan Altimís i SantacanaSavallà del Comtat
Sra. M. del Carme Amenós i Fabregat Passanant i Belltall
Sr. Josep Amill i CanelaSarral
Sr. Joan Canela i RiosVimbodí i Poblet
Sr. Josep Jaume Corsellas i CorbellaSanta Coloma de Queralt
Sra. Sara Janer i FerrandoPontils
Sr. Moisès Ferrete i BofarullL'Espluga de Francolí
FIC
Sr. Jaume Fornés i TardiuSarral
PSC - CP
Sr. Juan Manuel Cabello i Camacho Montblanc
NO ADSCRIT 
Sr. Santi Porta i FernándezMontblanc
Secretaria
Sr. Luís Martín i Montull 
Intervenció
Sr. Francesc Cid i Grau 
Gerència
Sr. Ramon Palou i Capdevila 

 

Correspon al ple:

 1. Elegir la presidència del consell comarcal.
 2. Establir l'organització del consell comarcal.
 3. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Correspon també al ple:

 • Votar la moció de censura a la presidència, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 • Nomenar i separar la gerència.
 • Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals. Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els/les alcaldes/esses dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.