Presidència

 

El President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el Sr. Joan Canela Rios, elegit president pel plenari de l'ens comarcal el dia 19 de juliol de 2023. El President del Consell Comarcal té les atribucions següents:

  1. Representar el consell comarcal.
  2. Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
  3. Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
  4. Exercir la direcció superior del personal.
  5. Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  6. Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
  7. Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
  8. Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.

La presidència ha de nomenar, entre els/les consellers/es comarcals, una vicepresidència o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i a les quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

Des d'aquí podeu llegir el DISCURS DE PRESA DE POSSESSIÓ

Si voleu contactar amb la presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà podeu enviar un correu electrònic a presidencia@concadebarbera.cat