Junta de Govern

Per resolució de presidència núm. 2023/787 de 31 de juliol, es va procedir al nomenament de les conselleres i consellers comarcals que integren la Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, de conformitat amb el que  disposen  els articles 23.1 i 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 52 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i l'article 52 del Reial Decret 2568/86, i que a continuació es relacionen: 

 

Composició de la Junta de Govern
Presidència
Sr. Joan Canela Rios (JUNTS-CM)
Vicepresidència
Sr. Jaume Fornés Tardiu (FIC)
Consellers/es comarcals
JUNTS-CM
Sr. Moisès Ferrete Bofarull
Sr. Antoni Anglès Rosich
Sra. Sara Janer Ferrando
FIC
Sra. Esther Copons Monfort
Secretaria
Sr. Luís Martín Montull
Intervenció
Sr. Josep Jaume Mateu Beà
Gerència
Sr. Ramon Palou Capdevila