Ajuda a domicili

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) és un servei adreçat a persones soles o famílies empadronades i residents a qualsevol municipi de la comarca i que es troben per motius físics, psíquics o socials en una situació de manca d'autonomia personal, temporal o permanent, que els impossibilita la realització de tasques quotidianes.

Aquest servei es presta al mateix domicili, per part de treballadors o treballadores familiars, i ajuda a pal·liar o resoldre aquelles necessitats i situacions de persones o famílies que es troben amb dificultats justificades que els impedeixen la cura personal o de la família i no les poden solucionar per elles mateixes.

Les persones que gaudeixen d'aquest servei hauran de pagar-ne una part del cost, d'acord amb els barems que legalment s'estableixin.

Documents associats: