Òrgans de Govern

El president és el representant legal del Consell Comarcal i en dirigeix el govern. És escollit entre els consellers i conselleres que composen el Ple de l'ens. Actualment, el President és el Sr. Magí Trullols Trull, elegit pel plenari de l'ens comarcal el dia 15 de juliol de 2019.
Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o impossibilitat. Són designats lliurement pel president entre els membres de la Comissió de Govern. Actualment, el vicepresident primer és el Sr. Antoni Gutiérrez Torregrossa i el segon el Sr. Marc Vinya Miralles.
Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal. Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell i s’adopten resolucions executives.
La Junta de Govern és un òrgan de consulta i d’assessorament del President. El Ple i el President també li poden delegar la funció de decidir en un conjunt de matèries concretes. Està composta essencialment pel President i un terç dels consellers, nomenats directament pel president.
Les Comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació pròpia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple.
El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels 22 municipis de la comarca.
Les Conselleries delegades assumeixen les competències encomanades per un òrgan de govern superior.
La Junta de Portaveus és l'òrgan d'assessorament sobre l’ordre del dia, del Ple, pot emetre informes, dictàmens, i d’altres. Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el president.
Organisme de gestió i control del servei de residus municipals de la Conca de Barberà.
Subscriure a