Ple

print pdf

És el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal.

Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell. També és on s’adopten resolucions executives.

Està integrat pels 19 consellers/es. Un d’ells n’és el president, que podrà ser substituït en els casos que preveu la llei per un vicepresident/a. El gerent hi assisteix amb veu i sense vot.

 

Composició del Ple
President
Sr. Magí trullols Trull (FIC)Santa Coloma de Queralt
Vicepresidents
Pendents de nomenarMontblanc
Consellers/es comarcals
ERC-AM
Sr. Ramon M. Caixal HomedesVimbodí i Poblet
Sr. Albert Español CabestanySolivella
Sra. Carme Ferrer CervellóSenan
Sr. Judit García BaltàBlancafort
Sr. Ricard Miquel CabestanySarral
Sra. Aida Morgades AgüeraL'Espluga de Francolí
Sra. Carme Pallàs GallegoMontblanc
Sr. Santi Porta FernándezMontblanc
Sr. Josep M. Vidal MinguellaL'Espluga de Francolí
JxCAT - JUNTS
Sr. Joan Altimís SantacanaSavallà del Comtat
Sra. M. del Carme Amenós Fabregat Passanant i Belltall
Sr. Josep Amill CanelaSarral
Sr. Joan Canela RiosVimbodí i Poblet
Sr. Josep Jaume Corsellas CorbellaSanta Coloma de Queralt
Sra. Sara Janer FerrandoPontils
Sra. Rosa Sànchez PérezL'Espluga de Francolí
FIC
Sr. Josep Sales CivitPira
PSC - CP
Sr. Artur Miró PalauVilanova de Prades
Secretari
Sr. Xavier Salvadó Vives 
Interventor
Sr. Francesc Cid Grau 
Gerent
Sr. Ramon Palou Capdevila 
Presa de possessió en data 15 de juliol de 2019

 

Correspon al ple:

 1. Elegir el president del consell comarcal.
 2. Establir l'organització del consell comarcal.
 3. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

Correspon també al ple:

 • Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 • Nomenar i separar el gerent.
 • Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals. Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.