Presidència

 
 

El President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el Sr. Magí Trullols i Trull, elegit president pel plenari de l'ens comarcal el dia 15 de juliol de 2019.

Té les atribucions següents:

  1. Representar el consell comarcal.
  2. Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
  3. Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
  4. Exercir la direcció superior del personal.
  5. Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
  6. Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
  7. Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
  8. Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.

El president ha de nomenar, entre els/les consellers/es comarcals, una vicepresidència o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i a les quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

 

Si voleu contactar amb la presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà podeu enviar un correu electrònic a president@concadebarbera.cat